Profeee s. r. o. | Jókaiho 30 | 821 06 Bratislava | IČO:47367652 | info@profeee.sk

Informácia o projekte realizovanom z dotácie

Miesto realizácie: Trnava

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti Profeee s. r. o. prostredníctvom vývoja nového produktu a jeho uvedenie na trh.

Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti Profeee s. r. o. na trhu.

Názov a sídlo prijímateľa: Profeee s. r. o., Jókaiho 30, 821 06 Bratislava, IČO:47367652

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2018

Dátum skončenia realizácie projektu: 11/2019

Vyhlasovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej pomoci republiky

Výška príspevku: 53 480,86 €

Tvorba strategických plánov a dokumentov. | Tvorba EÚ projektov. | Vypracovanie Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí. | Vypracovanie Komunitných plánov sociálnych služieb miest a obcí. |